วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเขียนเรียงความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รหัสวิชา ท 31101 รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ผู้สอน ครู บงกช วิทยปรีชากุล

1.สาระที่ 4 การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ 4.3 ศึกษาการเขียนเรียงความ และศึกษากระบวนการเขียน ในรูปแบบ หลักการ
การใช้ภาษา
4.4 มีมารยาทในการเขียน
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนอธิบายความสำคัญของทักษะการเขียนในการสร้างสรรค์งานเขียนได้
2. นักเรียนเขียนเรียงความโดยใช้ภาษาอย่างมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกองค์ประกอบของเรียงความได้ถูกต้อง
2. นักเรียนบอกหลักการเขียนเรียงความได้ถูกต้อง
3. นักเรียนเขียนเรียงความโดยใช้สำนวนโวหาร

3.เนื้อหา การเขียนเรียงความเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- ความรู้

- ทักษะกระบวนการ
กระบวนการปฏิบัติ
- ด้านคุณลักษณะ /คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนเขียนเรียงความโดยใช้ความสุภาพ
4. หลักฐาน ร่องรอยความรู้ / ภาระชิ้นงาน
ผลงานการเขียนเรียงความของนักเรียน
5. กิจกรรมการเรียน
- กิจกรรมนำสู่บทเรียน /กิจกรรมท้าทาย
ครูนำภาพความเป็นอยู่ของผูคนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาให้นักเรียนดู แล้วนำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนศึกษาใบความรู้ล้าครูอธิบายเพิ่มเติม
- กิจกรรมสู่ผล
เกี่ยวกับการใช้สำนวนโวหารในเรื่อง
ครูกำหนดให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงกับคนไทย
6. การประเมินผล
- เกณฑ์การประเมิน
จาการตรวจผลงานนักเรียน โดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ระดับดีมาก คะแนน 9-10 คะแนน
ระดับดี คะแนน 7-8 คะแนน
ระดับปานกลาง คะแนน 5-6 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง คะแนน 1-4 คะแนน
7. การจัดบรรยากาศเชิงบวก
นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างสนใจ
8.สื่อ / อุปกรณ์
1. ภาพแสดงความเป็นอยู่ผู้คนเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นำใบความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ
9. บันทึกหลังการสอน
นักเรียนมีความขยัน หมั่นเพียรศึกษาเนื้อหา

ไม่มีความคิดเห็น: